ویژه پردازش گرافیکی

 • هسته پردازشی
 • فرکانس پردازنده
 • مقدار حافظه
 • فضای ذخیره سازی
 • پردازنده گرافیکی
 • ترافیک داخلی
 • قیمت هفتگی
 • قیمت ماهانه

مدل GW1

 • 6 هسته
 • 3.6GHz
 • 32 گیگابایت
 • 1×240 گیگابایت
 • 1×GTX 1080 Ti
 • رایگان
 • 960,000 تومان
 • 1,090,000 تومان

مدل GW2

 • 8 هسته
 • 3.1GHz
 • 32 گیگابایت
 • 1×240 گیگابایت
 • 1×GTX 1080 Ti
 • رایگان
 • 960,000 تومان
 • 1,090,000 تومان

مدل GW3

 • 8 هسته
 • 4GHz
 • 32 گیگابایت
 • 1×240 گیگابایت
 • 1×GTX 1080 Ti
 • رایگان
 • 980,000 تومان
 • 2,700,000 تومان

مدل GW3

 • 12 هسته
 • 4.1GHz
 • 32 گیگابایت
 • 1×240 گیگابایت
 • 1×GTX 1080 Ti
 • رایگان
 • 1,100,000 تومان
 • 4,000,000 تومان

ویژه پردازش گرافیکی

 • هسته پردازشی
 • فرکانس پردازنده
 • مقدار حافظه
 • فضای ذخیره سازی
 • پردازنده گرافیکی
 • ترافیک داخلی
 • قیمت هفتگی
 • قیمت ماهانه

مدل GW5

 • 6 هسته
 • 3.6GHz
 • 64 گیگابایت
 • 1×240 گیگابایت
 • 1×GTX 1080 Ti
 • رایگان
 • 960,000 تومان
 • 1,090,000 تومان

مدل GW6

 • 8 هسته
 • 3.1GHz
 • 64 گیگابایت
 • 1×240 گیگابایت
 • 1×GTX 1080 Ti
 • رایگان
 • 960,000 تومان
 • 1,090,000 تومان

مدل GW7

 • 8 هسته
 • 4GHz
 • 64 گیگابایت
 • 1×240 گیگابایت
 • 1×GTX 1080 Ti
 • رایگان
 • 980,000 تومان
 • 2,700,000 تومان

مدل GW8

 • 12 هسته
 • 4.1GHz
 • 64 گیگابایت
 • 1×240 گیگابایت
 • 1×GTX 1080 Ti
 • رایگان
 • 1,100,000 تومان
 • 4,000,000 تومان