طرح های هفتگی


سرور XEON 2630V4 مدل L1

هفتگی1090000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 40 هسته پردازشی
 • 128 گیگابایت مقدار حافظه
 • 2*480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

سرور XEON 2630V4 مدل L2

هفتگی620000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 20 هسته پردازشی
 • 64 گیگابایت مقدار حافظه
 • 480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

سرور XEON 2630V4 مدل L3

هفتگی1290000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 40 هسته پردازشی
 • 256 گیگابایت مقدار حافظه
 • 2*480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

سرور XEON 2630V4 مدل L4

هفتگی690000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 20 هسته پردازشی
 • 128 گیگابایت مقدار حافظه
 • 480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

طرح های ماهانه


سرور XEON 2630V4 مدل L1

ماهانه3990000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 40 هسته پردازشی
 • 128 گیگابایت مقدار حافظه
 • 2*480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

سرور XEON 2630V4 مدل L2

ماهانه2200000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 20 هسته پردازشی
 • 64 گیگابایت مقدار حافظه
 • 480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

سرور XEON 2630V4 مدل L3

ماهانه4800000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 40 هسته پردازشی
 • 256 گیگابایت مقدار حافظه
 • 2*480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

سرور XEON 2630V4 مدل L4

ماهانه2550000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 20 هسته پردازشی
 • 128 گیگابایت مقدار حافظه
 • 480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان